I.S.C.I.R. / R.S.V.T.I.

sfs romania ssm psi

Ca Operator RSVTI principala noastră grijă este siguranța utilizatorilor, precum și asigurarea beneficiarului că instalațiile și, în principal, elementele lor de siguranță funcționează în condiții de maximă siguranță.

Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform Legii 64/2008 și prescripţiilor tehnice,inclusiv pentru fiecare punct de lucru unde se desfăşoară activităţi cu aceste echipamente/instalaţii.

 • Identificarea și înregistrarea la ISCIR a echipamentelor din domeniul ISCIR deținute de persoanele juridice
 • Asigurarea exploatării corecte și legale a acestora, în conformitate cu dispozițiile prescripțiilor tehnice.
 • Ţine evidenţa echipamentelor și instalațiilor, urmărește efectuarea la termen a verificărilor tehnice oficiale, fără de care acestea nu pot funcţiona;
 • Urmăreste pregătirea echipamentelor și instalațiilor pentru verificările tehnice oficiale;
 • Supraveghează ca echipamentele și instalațiile să fie folosite în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, instrucţiunile de exploatare şi normele specifice de protecţia muncii;
 • Urmărește realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale încheiate cu ocazia verificării tehnice oficiale;
 • Întocmește și examinează (în mod regulat) registrul de evidenţă a supravegherii şi ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;
 • Se asigure că utilizarea instalaţiilor si a echipamentelor se face numai de către personalul de deservire autorizat, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
 • Instruirea şi examinarea anuală a personalul de deservire şi a personalului auxiliar de deservire, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
 • Participă la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii, urmărește îndeplinirea lui la termenele prevăzute;
 • Urmărește efectuarea reparaţiilor numai de către agenţi economici autorizaţi, conform prevederilor prescripţiilor tehnice;
 • Efectuează verificările necesare pentru autorizarea de funcționare (AF), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Efectuează controlul periodic la data scadentă (CP) și controlul reparațiilor controlate (RC), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Se asigură că există documentația tehnică pentru fiecare echipament, în vederea întocmirii cărții echipamentului;

Îți răspundem în cel mai scurt timp!